LA MATEMÀTICA QUE S’APRÉN TOCANT, EDUCACIÓ INFANTIL i CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA


Una formació per aquells mestres que acompanyen el desplegament matemàtic dels infants al llarg de l’etapa de 2-8 anys que li ofereixi una visió àmplia per poder valorar amb un sòlid critèrit en quin moment està l’infant i què és el que el nostre fer, ambient, materials, propostes pot anar alimentant de forma progressiva el seu desenvolupament.

Aquesta formació pretén...
-          Oferir al mestre i/o educador nous recursos per afrontar els continguts que el currículum marca per l’etapa d’Educació Infantil  i el Cicle Inicial de Primària envers la competència matemàtica. Podent oferir més riquesa a la seva practica docent i adaptant-se a la diversitat existent en tot grup d’infants.

-          Reconèixer  i ús de gran nombre de materials didàctics, existents en el mercat, elaborats per diferents pedagogs Montessori, Diennes, Maria Antònia Canals acords a l’etapa evolutiva de l’infant.


-          Oferir criteris per una observació continuada de l’alumnat que permeti al docent o educador detectar en quin punt està cada infant i què cal anar aportant per aconseguir el desplegament de la competència matemàtica en l’etapa d’Educació Infantil i Primer Cicle de Primària.

-          Despertar el potencial creatiu del propi mestre envers l’elaboració de gran nombre de materials amb materials senzills.


-          Empoderar al docent envers els continguts que ofereix als infants, podent travessar les pròpies limitacions que com adult tingui amb l’àrea de les matemàtiques.

Un curs vivencial on a través de la pràctica amb els materials, el compartir de la pràctica docent, l’expressió de pors o reticències... els assistents marxin amb un bon grapat de llavors per  plantar en el dia a dia de la seva activitat professional.
Crear un clima de confiança i profund respecte envers la tasca feta, oferint espai perquè aquest també pugui mostrar la seva tasca, és important per no sentir-se jutjats i a la vegada deixar entrar allò nou que pot aportar a l’educador/a una nova mirada envers el món de les matemàtiques que la majoria d’adults no vàrem tastar com infants.
El curs està destinat a Mestres d’Educació Infantil i Mestres d’Educació Primària, Tècnics d’Educació Infantil, Mestres d’Educació Especial, Psicopedagogs  i educadors que acompanyen infants en l’etapa 2-6 anys.
Els continguts d’aquest curs s’estructuren envers les característiques i necessitats dels infants en l’etapa 2-8 anys, què ens demana el currículum i quins recursos tenim per desplegar-ho (mirada enfora), i quina és la part que ens toca cuidar com educadors (mirada endins).

-          La història del pensament matemàtic i del nostre actual currículum.

-          L’acompanyament de l’infant i el paper de l’adult en aquest rol tenint present l’etapa evolutiva en que es troba l’infant.

Educació Infantil:
-          Diferents recursos pedagògics per oferir situacions sensorials riques que permetin el desplegament progressiu i sòlid de les diferents competències matemàtiques.

-          El pensament lògico-matemàtic: la identificació a través d’etiquetes, les agrupacions, classificacions i ordenacions de diferent naturalesa.

-          De la noció de quantitat a la descomposició dels nombres del 0-9. Emprant gran nombre de propostes i materials tenyits d’imaginació, història, música i tacte.

-          La geometria pel més menuts de la casa. El món de les tres dimensions.

-          Alguna pinzellada d’estadística i mesura per acompanyar el gran nombre de situacions que se’ns presenten a l’aula.

-          L’observació atenta del mestre i educador en els processos en que l’infant es vincula i que ens fan de feedback envers les seves competències matemàtiques.

Cicle Inicial de l’Educació Primària:
-          La comprensió del nostre sistema numèric, la base 10, a través de gran nombre de materials, propostes tenyides d’imaginació i creativitat i els jocs de taula.

-          L’acompanyament envers les primeres operacions matemàtiques: sumes i restes. Defugint de la memorització de mecàniques per arribar al resultat.

-          Els dubtes matemàtics “problemes” que són estímuls de curiositat i autèntics reptes a resoldre. On no només es cerca l’aplicació i resposta d’un algoritme ja aprés.

-          La matemàtica de la vida... Mirada envers el dia a dia dels infants i quines competències matemàtiques desplegades al llarg d’aquest cicle podran emprar.

-          L’acompanyament ampli de la geometria a través de materials, vivències i jocs en l’etapa 6-8 anys. Una geometria que sobrepassa els límits de l’horari destinat a la competència matemàtica... Ja que la trobem a l’exterior, en el treball del cos, en tota excursió i sortida, etc.

-          Com les mesures permeten a l’infant actuar sobre la seva realitat: la cuina, la construcció, el temps i els cicles diaris, estacionals i personals...

-          L’estadística  vista com una gran eina científica per contemplar les realitats del món que envolten l’infant.

El curs té una durada de 40 hores. 32 hores presencials i 8 hores de treball personal.

dissabte 7 d’Octubre del 2017, dissabte 4 de Novembre del 2017, dissabte 13 de Gener del 2018 i dissabte 24 de febrer del 2018.
Podent-se encadenar amb els caps de setmana reservats per la resta de cicles ordenats cronològicament per oferir la màxima coherència a la formació.
Horari de 9:30 a 18.30.
Inversió: 4 cobraments de 100€ + 60 € de matrícula.
Lloc: Centro de Acompañamiento a la Infancia y la Familia
c/Josep Estivill, 32, 1º, 3ª. -Barcelona-
Organitza i Certifica:  Asociación Educación Viva y Activa
En colaboració amb:  Centro de Acompañamiento de la Infancia y la Familia

Informació i inscripcions:
cursos@veronicaanton.com
www.veronicaanton.com