Video:Suma II taptana

En aquest video podeu visualitzar la realització d'una suma portant amb la taptana