Video: Resta II Taptana

Aquest vido permet visualitzar una resta portant-ne amb la taptana.