Video 14: Operació amb el material de representació de la base 10 " El quadrat d'un nombre"