Video 2: Operació amb el material 
de representació de la base 10 "La Suma I".